Jakie sa rodzaje instrumentow pochodnych zobowiazan terminowych?

Instrument pochodny jest rodzajem zabezpieczenia, w którym cena zabezpieczenia jest uzależniona od aktywów bazowych. Pochodna może mieć formą zaangażowania z wyprzedzeniem, którą jest umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w przyszłości, po z góry ustalonej cenie. Istnieją trzy główne rodzaje instrumentów pochodnych finanse, wynikające z zobowiązań terminowych: forward, kontrakty terminowe i swapy. Kontrakt forward jest umową zawieraną między dwiema stronami, która ustala cenę w przyszłości. Należy pamiętać, że kontrakt forward finanse może być dostosowany do dowolnej daty aktywów i dostawy.
Jest uważany za pochodną, ponieważ jego cena zależy od ceny finanse instrumentu bazowego. Na przykład bank A chce kupić 1 tonę złota za rok i ustala to już dzisiaj. Z drugiej strony, właściciel banku B zgadza się dzisiaj, sprzedać za rok 1 tonę złota. Oba banki mogą więc zawrzeć kontrakt forward i zgodzić się na cenę i datę transakcji, która ma nastąpić. Natomiast kontrakt terminowy jest umową pomiędzy stronami, które zgadzają się kupić lub sprzedać dany składnik aktywów bazowych po ustalonej cenie w przyszłości.

Related Posts