Rodzaje instrumentow pochodnych

Kontrakt terminowy jest standaryzowany i handluje się nim na giełdzie kontraktów terminowych. Cena finanse kontraktu terminowego zależy od ceny instrumentu bazowego, a także uwzględnia zaangażowanie z wyprzedzeniem; zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, które pojawi się w przyszłości. Z kolei swap jest instrumentem pochodnym finanse, który posiada zaangażowanie z wyprzedzeniem.
Swap jest umową zawieraną pomiędzy dwiema stronami w celu wymiany serii przyszłych przepływów pieniężnych i jest dostosowywana do potrzeb poszczególnych osób. Swapy zależą od bazowego instrumentu finansowego, takiego jak waluty i towary, oraz wymiany instrumentu bazowego, który nastąpi w przyszłości. Swap jest kontraktem pochodnym, przez które obie strony wymieniają między sobą instrumenty finansowe. Instrumenty te mogą być niemal wszystkim, ale większość swapów obejmuje przepływy pieniężne na podstawie nominału i obie strony zgadzają się na to.
Każdy z przepływów pieniężnych składa się z jednej nogi konwersji. Jeden z przepływów pieniężnych jest zazwyczaj stały, podczas gdy drugi jest zmienny, to znaczy na podstawie referencyjnej stopy procentowej, pływającego kursu walutowego lub ceny indeksu.

Related Posts